Všeobecné obchodní podmínky

Platnost od 12. 11. 2022

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti PROFIA PAPER, a.s. IČ 26362392

vedené Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1083, která je provozovatelem internetového
obchodu www.profiapaper.cz


Vymezení pojmů

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, nebo jinou činností nebo při samostatném výkonu svého povolání, či osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.  

 

Nabídka je jednání, které směřuje k uzavření smlouvy, jestliže obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena nepodmíněným a jednoduchým přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

 

 

I. Všeobecná ustanovení

 

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztahy mezi společností PROFIA PAPER, a.s. (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující).

1.2. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen OZ), v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.3. Prodávající prohlašuje, že při uvádění zboží na trh plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na výrobky.

1.4. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.5. Kupujícímu nevznikají autorská práva k dodávaných softwarovým produktům, není rovněž oprávněn do nich zasahovat, kopírovat je či je jinak upravovat a přetvářet.

1.6. Každý kupující při registraci do evidence zákazníků obdrží od prodávajícího login na e-mail, který uvede v přihlášce k registraci jako kontaktní s tím, že se zavazuje držet jemu přidělené heslo v tajnosti, aby nedošlo k jeho zneužití. Nebyl-li mu login přidělen, zapomněl-li je apod., obrátí se s žádostí o nápravu na svého obchodníka – tj. kontaktní osobu prodávajícího, který zajistí přidělení a odeslání loginu kupujícímu.

 

 

II. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

 

2.1. Každá jednotlivá objednávka kupujícího musí obsahovat alespoň:

- jméno a příjmení

- adresu

- telefonní číslo

- e-mail adresu

- číselné označení zboží podle druhu uvedené v ceníku prodávajícího, event. jinou přesnou identifikaci objednávaného zboží a cenu

- množství zboží a požadovanou dobu dodání a místa plnění

2.2. Prodávající na základě řádné objednávky kupujícího vydá potvrzení o jejím přijetí, v němž potvrdí druh zboží, jeho předpokládanou cenu a množství i termín plnění dodávky. Kupující je oprávněn do 3 dnů poté, co obdrží takové potvrzení objednávky, oznámit prodávajícímu písemně změnu objednávky, což se prodávající zavazuje akceptovat pouze v případě, že do té doby již nevystavil na původně objednané zboží fakturu. Neprovede-li kupující takovou změnu objednávky, je nadále objednávka ve formě potvrzené prodávajícím považována smluvními stranami za závaznou a tato objednávka je považována za platnou kupní smlouvu.

2.3. Povinností prodávajícího je dodat objednané zboží řádně a včas ve sjednaném místě plnění, povinností kupujícího je objednané zboží převzít a řádně a včas zaplatit.

2.4. Práva a povinnosti stran související s rozdílem v jakosti, množství, ceny, dohodnutých parametrů, způsobu dodání, popř. jiných vlastností, jsou zpracovány v platném Reklamačním řádu prodávajícího.

2.5. Uzavřením nákupní objednávky na zboží mezi stranami a následným fyzickým převzetím zboží dává kupující najevo svůj souhlas s Reklamačním řádem prodávajícího.

2.6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

III. Distribuce zboží a způsoby jeho převzetí

 

3.1. Kupující je oprávněn si nechat zaslat zboží do místa určení. V takovém případě je prodávající povinen expedovat dodávku maximálně do 2 pracovních dnů, není-li dohodnuto jinak, ode dne, kdy mu bude kupujícím uhrazena vyfakturovaná kupní cena či záloha kupní ceny. Za den úhrady je považován den, kdy byla fakturovaná částka připsána ve prospěch účtu prodávajícího.

3.2. Místem plnění je sídlo, sklad, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Ke splnění závazku prodávajícího dodat zboží dochází převzetím zboží kupujícím, popř. předáním zásilky zboží dopravci k přepravě (viz OZ). Tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží.

3.3. Převzetí zboží potvrzuje na dodacím listu nebo jiném obdobném dokladu za kupujícího osoba, která uvede alespoň tyto údaje:

- jméno a příjmení

- č. OP

- podpis

3.4. Kupující je povinen zboží prohlédnout a převzít. V případě odmítnutí řádně dodaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodávajícího související s daným obchodním případem, jakož i prodávajícímu vzniklou škodu.

3.5. V případě doručování zboží prostřednictvím dopravce je kupující povinen při převzetí zboží před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listě. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal (tzn. u balíkových zásilek kartónová krabice) nebo originální jedinečná páska, je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, případně zboží odmítnout jako celek, následně pak o této skutečnosti bezodkladně informovat prodávajícího.

3.6. Jestliže kupující požádá prodávajícího o zadržení dohodnuté zásilky a o její uskladnění, zavazuje se uhradit prodávajícímu přiměřené náklady spojené se skladováním zboží.

 

 

IV. Dodací lhůty

 

4.1. Prodávající je povinen a současně oprávněn dodat zboží v požadovaném, resp. objednaném množství a kvalitě kdykoli do konce dodací lhůty, která je v konkrétním případě mezi účastníky obchodního vztahu smluvená. Kupující je povinen toto zboží, je-li dodán objednaný druh, množství a kvalita, převzít.

4.2. Prodávající splní dodávku ve sjednaném termínu, odevzdá-li zboží poslední den lhůty kupujícímu nebo dopravci k přepravě do místa určení.

4.3. Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky a/či neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží kupujícímu až do úplného vyrovnání závazků. Po tuto dobu není prodávající v prodlení se splněním dodávky. O pozastavení dodávek je však povinen písemně informovat kupujícího.

4.4. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání, nejedná-li se o zboží v doprodeji a nedohodne-li se s kupujícím jinak. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.
Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí překontroloval.

4.5. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a různé certifikáty, odešle prodávající kupujícím ihned se zbožím. Nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží.

 
 

V. Obaly a balení zboží

 

Zboží musí být baleno obvyklým způsobem, odpovídajícím dohodnutým nebo zvoleným podmínkám dodání zboží tak, aby zboží bylo chráněno před poškozením a zničením po celou dobu přepravy zboží, při zachování odpovídající odborné péče pracovníků prodávajícího, popř. dopravce.

 

 

VI. Cena za zboží

 

6.1. Cena zboží je stanovena dohodou stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

6.2. Veškeré doručení e-shop objednávek realizujeme vlastní přepravou, případně přepravní společností.

6.3. Cena dopravy přepravní společností je řešena a stanovena podmínkami přepravní služby v rámci ČR.

6.4. Cena za přepravu zboží přepravní společností je stanovena pro vnitrostátní balíkovou přepravu v rámci ČR a vnitrostátní paletovou přepravu v rámci ČR, viz. odkaz: *Doprava.

6.5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v ceně zboží zahrnuta cena obalu.

6.6. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.  Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, kromě nákladu na doručení zboží.

 

6.7.* Zboží na dotaz na e-shopu  znamená, že zboží není momentálně skladem.

Uvedená cena na e-shopu je pouze cenou orientační.

Jedná se tímto o prodejní cenu před doprodáním posledních stávajících skladových zásob.

Pokud zboží na dotaz přesto objednáte, pak aktuální cenu položky upřesníme po objednání a v objednávce ji budeme realizovat až po vzájemném odsouhlasení.

Možností je Váš požadavek na objednání zboží na dotaz zapsat do kolonky Poznámka v objednávce e-shopu. I v tomto případě Vás také osloví e-mailem, popř. telefonicky, naše obchodní oddělení v době provozní doby.

6.8.* V ojedinělých situacích může nastat i případ, kdy dané zboží na e-shopu je skladem, ale zároveň se připravuje pro jiného zákazníka a není ještě fakturačně vyskladněno.

Mohla by v tomto případě nastat i situace, kdy nově naskladněné zboží může být již i o několik % od dodavatele vyšší a cena objednaného zboží se tím může lišit.

Z tohoto důvodu žádáme zákazníky o případnou kontrolu ceny fakturovaného zboží.

Pokud nastane neshoda při fakturaci již objednaného zboží, záleží poté na vzájemné domluvě, či dohodě ceny.

V opačném případě dojde při fakturaci, popř. při reklamaci ceny zboží, ke stornu daného zboží v objednávce. Případné neshody v dodaném zboží uhradí dodavatel.

6.9.* Akce na e-shopu, zboží označeno jako akce, je buď časově omezená v určeném časovém období nebo do vyprodání stávajících skladových zásob naší společnosti.

6.10.* Doprodej na e-shopu, zboží označeno jako doprodej, je možnost objednání zboží do vyprodání stávajících skladových zásob naší společnosti.

body 6.7.*, 6.8.*, 6.9.* a 6.10.* viz.: Úvod webové stránky z 30.10.2022 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 


 

VII. Fakturace, platební podmínky a přechod vlastnictví

 

7.1. Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů placení:

a) platbu v hotovosti při nákupu zboží

b) platbu předem bankovním převodem na účet prodávajícího

c) platbu na dobírku při doručení zboží

d) platbu na základě faktury vystavené prodávajícím

7.2. Cena zboží je zpravidla hrazena na základě faktury vystavené prodávajícím. Právo fakturovat vzniká splněním dodávky zboží, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající je povinen vystavit fakturu bez zbytečného odkladu. Lhůta splatnosti faktury je dána dnem splatnosti na faktuře.

7.3. Dobropisy prodávající vystavuje jen za níže uvedených podmínek:

a) jedná-li se o reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit a poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží

b) nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou

c) v případě, že se jedná o storno správně dodaného zboží, platí bod 3.4. těchto VOP

7.4. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

7.5. Zboží lze hradit pouze stanoveným způsobem, a to na dobírku, hotově v sídle společnosti a převodem na účet. 

7.6. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

7.7. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

7.8. Fotografie uvedené na stránkách www.profiapaper.cz podléhají duševnímu vlastnictví a není možné je použít bez souhlasu vlastníka; odpovídají prodávanému zboží, ale v některých případech jsou ilustrativní.

 

 

VIII. Smluvní pokuty a sankce

 

8.1. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení.

8.2. Kupující je v případě, že úhrada kupní ceny dle faktury nebude připsána na účet prodávajícího nejpozději do 10 kalendářních dnů od data splatnosti, povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

 

 

IX. Nárok na vrácení zboží bez udání důvodu, zrušení objednávky

 

 Odstoupení od smlouvy

 

9.1. Vrácení zboží se řídí Občanským zákoníkem, zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, 

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí  poslední dodávky zboží, nebo 

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

9.2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li kupujícímu již poskytnuta služba, není z toho prodávajícímu ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

9.3.1. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.                                                                                               

9.3.2. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9.3.3. Prodávající uhradí kupujícímu náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil kupujícího o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g), občanský zákoník, v platném znění.

9.3.4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9.4. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese: PROFIA PAPER, a.s., Částkova 2105/5, 326 00 Plzeň

9.5. PROFIA PAPER, a.s. umožňuje kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře k tisku pro odstoupení od smlouvy:

*Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

          

X. Reklamace zboží a záruční doba

 

Práva a povinnosti zákazníka a společnosti PROFIA PAPER, a.s. ve věci odpovědnosti společnosti za vady zboží se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2099, ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku.

10.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněné očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které je prodávající odpovědný.

10.2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

10.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná na základě odstoupení od smlouvy, může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

10.4. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

10.5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo si ji způsobil sám.

10.6. Prodávající musí nárok kupujícího posoudit do 30 dní od doručení návrhu kupujícího.

10.7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

10.8. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

 

XI. Ochrana osobních údajů

 

11.1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovávány v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.2. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

11.3. Prodávající neumožňuje nákup bez registrace. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit, a to oznámením na elektronické adrese získané v souvislosti s plněním smlouvy.

 

 

 XII. Ochrana spotřebitele

 

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

 

12.1. Občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb. ze dne 16. prosince 1992 o ochraně spotřebitele


ve znění zákonů č. 217/1993 Sb., č. 40/1995 Sb., č. 104/1995 Sb., č. 110/1997 Sb., č. 356/1999 Sb.,

č. 64/2000 Sb., č. 145/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 452/2001 Sb., č. 477/2001 Sb.,

č. 151/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 227/2003 Sb., č. 277/2003 Sb., č. 439/2003 Sb., č. 119/2004 Sb.,

č. 186/2004 Sb., č. 217/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 214/2006 Sb., č. 229/2006 Sb., č. 230/2006 Sb.,

č. 36/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 285/2009 Sb., č. 298/2009 Sb., č. 301/2009 Sb.,

č. 155/2010 Sb., č. 28/2011 Sb., č. 139/2011 Sb., č. 211/2011 Sb., č. 219/2011 Sb., č. 468/2011 Sb.,

č. 221/2012 Sb., č. 238/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 476/2013 Sb., č. 356/2014 Sb., č. 206/2015 Sb.,

č. 378/2015 Sb., č. 188/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 264/2017 Sb. a č. 371/2017 Sb.


12.2. Občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb. § 14
Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách.
Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace Podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.
(2) V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající kupujícímu informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči.

 

12.3.  Případný spor mezi prodávajícim a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. 

V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakt na PROFIA PAPER, a.s. pro vyřešení nastalé situace.

Kontaktní údaje:

tel.: +420 377 454 011-12, +420 377 918 841
e-mail:
info@profiapaper.cz

 

 

 

XIII. Závěrečná ustanovení

 

13.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní vztahy uzavírané společností PROFIA PAPER, a.s. ode dne jejich vyhlášení. Pro smluvní vztahy uzavřené před vyhlášením těchto VOP jsou závazné uplynutím jednoho měsíce od jejich vyhlášení.

13.2. PROFIA PAPER, a.s. si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politiky společnosti. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí nejméně jeden měsíc předem, a to zveřejněním na adrese www.profiapaper.cz

13.3. Jestliže obchodní partneři společnosti s novým zněním VOP nebudou souhlasit, jsou oprávněni svůj nesouhlas společnosti písemně oznámit ve lhůtě jednoho měsíce od vyhlášení nového znění. Pokud nedojde k dohodě o znění sporných ustanovení, mají oba účastníci právo vypovědět stávající smlouvy, a to v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď došla druhé smluvní straně.

13.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, tak platí, že v případě sporu o výklad pojmů bude platný výklad smlouvy v českém jazyce.

13.5. Registrací a vytvořením objednávky kupující potvrzuje seznámení a akceptování VOP. 

13.6. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 12.11.2022 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle provozovny PROFIA PAPER, a.s. nebo elektronicky na www.profiapaper.cz 

 

 

Nastavení cookies
Pro správné zobrazení a pohodlné prohlížení webu používáme cookies. Díky analýze dat můžeme zlepšovat jeho funkce. Změny nastavení se projeví pouze pro prohlížeč a zařízení, které právě používáte.
Nezbytné cookies (vždy aktivní, nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval.
Analytické (personalizace podle chování)
Na základě prohlížených stránek, upravujeme zobrazený obsah. Pomáhají nám i web zlepšovat.
Profilující (remarketingové)
Díky těmto cookies můžeme zobrazovat užitečný obsah a relevantní reklamy.
SouhlasímPoužíváme cookies ke zlepšení webu a reklamy!
Moc nám pomůžete svým souhlasem. Více zde!Nastavení